Blog Right Sidebar

Polon 6000 – Nieograniczone możliwości !

Polon 6000Polon 6000

Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 6000 jest przeznaczona do wykrywania i sygnalizowania zagrożenia pożarowego po odebraniu informacji od współpracujących z nią czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych. Centrala koordynuje pracę wszystkich urządzeń w systemie oraz podejmuje decyzję o zainicjowaniu alarmu pożarowego, wysterowaniu urządzeń sygnalizacyjnych i przeciwpożarowych oraz o przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru.

Centrala POLON 6000 jest zalecana do ochrony przeciwpożarowej różnego rodzaju obiektów, zwłaszcza dużych lub rozległycg, np. hoteli, biurowców, magazynów, obiektów zabytkowych, „inteligentnych” budynków z dużą liczbą współpracujących urządzeń automatyki pożarowej. Może być łatwo integrowana w ramach wielu istniejących na rynku systemów  zarzadzania bezpieczeństwem obiektu.

Budowa i funkcjonalność

Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 6000 została zaprojektowana na bazie koncepcji urządzenia modułowego o architekturze rozproszonej. Składa się z wielu zunifikowanych modułów różnych typów, umieszczonych w standardowych obudowach, które pojedynczo lub połączone w zestawy (tzw. węzły), mogą być rozmieszczane w różnych punktach chronionego obiektu, nawet znacznie od siebie oddalonych. Wszystkie moduły w obrębie pojedynczego węzła oraz węzły pomiędzy sobą połączone są wspólną, podwójną (redundantną) cyfrową magistralą komunikacyjną.

Centrala jest urządzeniem skalowalnym – można ją dowolnie zestawiać z modułów i węzłów w ilościach dopasowanych do indywidualnych potrzeb obiektu, a następnie rozbudowywać, jeżeli zajdzie taka potrzeba, o następne obudowy z wyposażeniem. Takie rozwiązanie pozwala na optymalizację niezbędnego wyposażenia centrali, instalowanego w miejscach, gdzie jest tego konieczność i tym samym na ograniczenie kosztów instalacji, przy jednoczesnym zapewnieniu bardzo dużej niezawodności działania systemu. Gwarantuje to zastosowanie zdublowanych sterowników procesorowych, magistral komunikacyjnych i połączeń kablowych pomiędzy węzłami.

Centrala POLON 6000 składa się z paneli sterujących PSO-60 z wyświetlaczem dotykowym 10’’, modułów funkcjonalnych: linii dozorowych MLD-61 i MLD-62, kontrolno-sterujących MKS-60, wyjść przekaźnikowych MPK-60, wyjść potencjałowych MWS-60, wyjść przekaźnikowych wysokonapięciowych MPW-61, wejść kontrolnych MWK-60, zasilania MZP-60, modułu drukarki MD-60 oraz modułów transmisji MTI-61, MTI-62, MTI-63. Panele sterujące oraz moduły, zamontowane są w obudowach o standardowych wymiarach, które można ze sobą łączyć mechanicznie tworząc obudowy dwu- trzy- lub wielokrotne. Połączone mechanicznie obudowy tworzą węzeł centrali. Centrala musi posiadać przynajmniej jeden węzeł, w którym zamontowany jest główny panel sterujący PSO-60o numerze 1. Jest to tzw. węzeł główny centrali i może być tylko jeden w instalacji. Pozostałe wyposażenie centrali tworzą tzw. węzły wyniesione, które muszą być podłączone do węzła głównego centrali.

Komunikacja pomiędzy węzłami odbywa się za pomocą zdublowanego połączenia kablowego (RS-485) lub zdublowanej pary światłowodów. Każdy węzeł powinien być wyposażony w moduł zasilacza. W każdym węźle centrali mogą znajdować się moduły liniowe, do których można podłączyć linie dozorowe oraz moduły kontrolno-sterujące, do bezpośredniego sterowania lub kontroli urządzeń automatyki pożarowej. W każdym węźle wyniesionym może znajdować się panel sterujący PSO-60 pełniący funkcję wyniesionego dodatkowego terminala obsługowego.

NOWOŚĆ ! Pożarowy zasilacz buforowy PZB 6000 Polon-Alfa

Pożarowy zasilacz buforowy PZB 6000 jest przeznaczony do bezprzerwowego zasilania urządzeń stosowanych w ramach systemów sygnalizacji pożarowej oraz urządzeń przeciwpożarowych i wykonawczych – w ramach systemów zapobiegania zadymieniu. Jest zalecany do zasilania urządzeń wymagających stabilnego napięcia zasilania 24 V DC.

Każdy zasilacz oferuje cztery wyjścia napięciowe (z własnym zabezpieczeniem), o maksymalnym ciągłym prądzie obciążenia równym 14 A oraz obciążeniu krótkotrwałym równym 20 A, w zależności od wersji wykonania zasilacza. Zasilacz może pracować jako samodzielne urządzenie zasilające, zestaw połączonych ze sobą dwóch zasilaczy realizujących zasilanie „redundantne” oraz jako programowalny element adresowalny w ramach systemu sygnalizacji pożarowej POLON 6000.

Głównym zadaniem Pożarowego Zasilacza Buforowego PZB 6000 jest zasilanie urządzeń przeciwpożarowych wykonawczych, wyposażonych w napędy lub siłowniki elektryczne, sterowanie oddzieleniami przeciwpożarowymi, wyposażonymi w zamki elektromagnetyczne oraz zasilanie i sterowanie sygnalizatorami w ramach systemów sygnalizacji pożarowej POLON 6000. Zasilacz wyposażony jest w cztery wyjścia napięciowe 24 V +/- 25% o łącznej maksymalnej obciążalności krótkotrwałej 20 A oraz o maksymalnej ciągłej obciążalności do 14 A, przy akumulatorach o pojemności 134 Ah.

Pożarowy Zasilacz Buforowy PZB 6000 wyposażony jest w przekaźniki uszkodzenia PU oraz przekaźnik konfiguracyjny z układem kontroli ciągłości zasilania w obwodzie podłączonym do styków przekaźnika. Realizacja wysterowania dostępna jest w pięciu trybach pracy, współpracujących z czterema kryteriami wysterowania, z dostępną analizą dwu- lub trzystanową parametrów wejściowych dostępnych w zasilaczu linii kontrolnych.

Dostępne w Przeciwpożarowym Zasilaczy Buforowym PZB 6000 złącze RS232 umożliwia komunikację z zasilaczem przez protokół Modbus RTU lub komunikację z drugim zasilaczem PZB w celu zapewnienia redundancji zasilania. Moduł komunikacji adresowalnej MKA-62 umożliwia skorzystanie z unikalnej, w ramach systemów sygnalizacji pożarowej, funkcjonalności pracy zasilacza przeciwpożarowego na adresowalnej linii dozorowej, co skraca czas przekazywania informacji między tymi urządzeniami oraz rozszerza funkcjonalności samego zasilacza.

Moduł zarządzania sygnalizacją MZS-60 pozwala na podłączenie czterech linii sygnałowych, do których mogą zostać podłączone sygnalizatory akustyczne oraz inne urządzenia alarmowe. W zależności od wersji zasilacza każda z linii sygnałowych może pracować z maksymalną obciążalnością ciągłą 2 A. Każde z wyjść sygnałowych może pracować na jeden z pięciu trybów pracy współpracujący z czterema kryteriami wysterowania dostępnymi w analizie dwu- lub trzystanowej parametrów wejściowych dostępnych w zasilaczu linii kontrolnych.

Projekt systemu sygnalizacji pożaru

Wykonujemy projekty systemów sygnalizacji pożaru.

Nasi doświadczeni i wykwalifikowani specjaliści posiadają stosowne uprawnienia w dziedzinie projektowania systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Stale poszerzamy wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Projekty wykonujemy zgodnie z najnowszymi normami oraz wytycznymi.

Zapraszamy do kontaktu !

Serwis Alkaster – Dolny Śląsk

Oferujemy usługi w zakresie montażu oraz serwisu systemów detekcji gazu Alkaster.

Elektroniczne systemy detekcji gazów wybuchowych sygnalizują pojawienie się niebezpiecznych stężeń gazów,
a ponadto mogą włączać różne urządzenia wykonawcze ograniczające lub niwelujące zagrożenie wybuchem.
Systemy te sygnalizują pojawienie się niebezpiecznych stężeń gazów, a ponadto mogą włączać różne
urządzenia wykonawcze ograniczające lub niwelujące zagrożenie wybuchem. Często wybuchy inicjują iskry elektryczne.
 Automatyczne wyłączenie odpowiednich obwodów elektrycznych może to zagrożenie wyeliminować. Równie skuteczne może być odcięcie dopływu gazu do rozszczelnionej instalacji gazowej lub włączenie wentylatorów w celu usunięcia niebezpiecznej atmosfery.
 Do usunięcia z obiektu gazów lżejszych od powietrza może wystarczyć automatyczne uchylenie klap oddymiających.

System działa w oparciu o centrale CS4X/8X ,która jest główną jednostką Zintegrowanego Systemu Zabezpieczeń Gazowych (ZSZG). Podstawowym jej zadaniem jest zbieranie informacji od detektorów gazu, zainstalowanych w pomieszczeniach w których mogą pojawić się gazy wybuchowe lub toksyczne i przesłanie obrobionych sygnałów do urządzeń wykonawczych takich jak sterowniki zaworowe, sterowniki uniwersalne, sygnalizatory optyczno-akustyczne, tablice informacyjne. Występuje w kilku wersjach, których typ zależy od ilości obsługiwanych detektorów, urządzeń wykonawczych oraz miejsca montażu. Aby podnieść bezpieczeństwo i niezawodność systemu każda centrala posiada wbudowany akumulator 1,2Ah/12V lub 7Ah/12V.

W zależności od potrzeb system może wykrywać następujące gazy:

 • LPG (gaz płynny) – DEP-08FW,
 • CH4 (metan) – DEM-08FW,
 • CO (tlenek węgla – czad) – DEC-08W,
 • CO2 (dwutlenek węgla) – DDW-08WKE,
 • H2 (wodór) – DEH-08W,
 • NH3 (amoniak) – DAM-08FW,
 • O2 (tlen) – DEO-08WKE,
 • Siarkowodór – DHS-08WKE,
 • Pentan – DEN-08W,
 • Freon – DFR-08W,
 • Ksylen – DEK-08W,
 • Chlor – DCL-08WKE,
 • Związki organiczne – DZO-08W,
 • Związki ropopochodne – DRP-08W,
 • C2H2 (acetylen) – DAC-08WKE,
 • Aceton – DAN-08W.

Zapewniamy kompleksową obsługę systemów detekcji gazów jednego z bardziej znanych producentów w naszym kraju.

Wykonujemy przeglądy oraz konserwację systemów detekcji gazu.

Wykonujemy kalibrację detektorów gazu.

Dekontaminacja, demontaż, kasacja izotopowych czujek dymu, kontrola szczelności, magazyn izotopów.

Posiadamy zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 4 ust. pkt 1, 1a i 4 ustawy – Prawo atomowe w brzemieniu obowiązującym do dnia 22 września 2019 polegającej na:

 • instalowaniu, obsłudze urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze (izotopowe czujki dymu) oraz obrocie tymi urządzeniami,
 • transporcie źródeł promieniotwórczych zainstalowanych w izotopowych czujkach dymu,
 • przetwarzaniu i transporcie odpadów promieniotwórczych w postaci zużytych zamkniętych źródeł promieniotwórczych w izotopowych czujkach dymu,
 • przechowywaniu w/w źródeł orz odpadów promieniotwórczych w magazynie źródeł i odpadów promieniotwórczych.
DIO

Kątna, 31.05.2024 r.

Działając zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Atomowe informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko, oraz że nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku  z prowadzoną działalnością.

F-Gaz a stałe urządzenia gaśnicze

Informujemy ,że jesteśmy certyfikowanym przedsiębiorcą jeśli chodzi  F-gaz:

Certyfikat zakresem obejmuje instalację oraz naprawę, konserwację lub serwisowanie oraz likwidację systemów ochrony przeciwpożarowej 

numer certyfikatu FGAZ-P/28/0277/18   

Oferujemy serwis oraz montaż stałych urządzeń gaśniczych opartych o f-gazy oraz neutralne dla środowiska.

Stałe urządzenia gaśnicze to samoczynne instalacje gaśnicze, które umożliwiają automatyczne wykrycie i sygnalizację pożaru oraz rozpoczęcie
akcji gaśniczej w chronionych strefach. Stałe urządzenia gaśnicze gazowe są systemami wykorzystującymi jako środek gaśniczy różnego rodzaju gazy,
takie jak dwutlenek węgla, mieszaniny gazów obojętnych (np. Inergen) i gazy chemiczne (np. FM 200).

Systemy gaszenia gazem są stosowane w obiektach, w których duże znaczenie ma wartość materialna przedmiotów i niezawodność urządzeń.
Do takich pomieszczeń zaliczamy m.in. pomieszczenia komputerowe, serwerownie, centrale telefoniczne, centra przetwarzania danych,
laboratoria, pomieszczenia podwyższonej czystości (tzw. clean rooms), archiwa, sale muzealne, rozdzielnie elektryczne, transformatorownie,
stacje przekaźnikowe, magazyny cieczy łatwopalnych, magazyny taśm i innych nośników danych, hale produkcyjne i wiele innych miejsc, w których
występuje ryzyko powstania dużych strat lub przerwania nieustannie trwających procesów krytycznych.

  

Serwis GAZEX – Dolny Śląsk

Serwis GAZEX – nasi serwisanci posiadają certyfikaty poświadczające uczestnictwo w szkoleniu organizowanym przez firmę Gazex.

Autoryzowany serwis GAZEXAutoryzowany serwis GAZEX

 

 

Elektroniczne systemy detekcji gazów wybuchowych sygnalizują pojawienie się niebezpiecznych stężeń gazów,
a ponadto mogą włączać różne urządzenia wykonawcze ograniczające lub niwelujące zagrożenie wybuchem.
Systemy te sygnalizują pojawienie się niebezpiecznych stężeń gazów, a ponadto mogą włączać różne
urządzenia wykonawcze ograniczające lub niwelujące zagrożenie wybuchem. Często wybuchy inicjują iskry elektryczne.
 Automatyczne wyłączenie odpowiednich obwodów elektrycznych może to zagrożenie wyeliminować. Równie skuteczne może być odcięcie dopływu gazu do rozszczelnionej instalacji gazowej lub włączenie wentylatorów w celu usunięcia niebezpiecznej atmosfery.
 Do usunięcia z obiektu gazów lżejszych od powietrza może wystarczyć automatyczne uchylenie klap oddymiających.

Zapewniamy kompleksową obsługę systemów detekcji gazów jednego z bardziej znanych producentów w naszym kraju.

Wykonujemy przeglądy oraz konserwację systemów detekcji gazu.

Wykonujemy kalibrację detektorów gazu.

 

Wizualizacje systemów sygnalizacji pożaru

Wizualizacje systemów

Wykonujemy wizualizacje systemów sygnalizacji pożaru wykorzystując oprogramowanie do integracji systemów zabezpieczenia mienia , każdy projekt rozpatrujemy indywidualnie w sprawie wyceny prosimy o kontakt.

veno

 

System Sygnalizacji Pożaru POLON 4200

Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4200 jest urządzeniem integrującym wszystkie elementy pracujące w adresowalnym systemie automatycznego wykrywania pożarów POLON 4000.

Centrala koordynuje pracę urządzeń w systemie oraz podejmuje decyzję o zainicjowaniu alarmu pożarowego, wysterowaniu urządzeń sygnalizacyjnych i przeciwpożarowych oraz o przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru.

Centrala POLON 4200 jest zalecana do ochrony przeciwpożarowej różnego rodzaju obiektów, niedużych lub średniej wielkości, np. hoteli, banków, magazynów, obiektów zabytkowych, „inteligentnych” budynków itp.

Współpracuje z nowym szeregiem czujek 4043 – bez możliwości pracy w wariantach alarmowania interaktywnego – lub z taką możliwością po zastosowaniu czujek szeregu 4046.

ci.