Systemy sygnalizacji pożaru

System sygnalizacji pożaru jest jednym z ważniejszych systemów instalowanych w budynkach. Jego rolą jest przede wszystkim ochrona życia, mienia i środowiska naturalnego.
System sygnalizacji pożarowej nie zapobiegnie powstaniu pożaru, lecz ma za zadanie jak najszybciej powiadomić odpowiednie służby o zaistniałym zagrożeniu, dzięki czemu skutki jakie niesie za sobą pożar zostaną zminimalizowane.
Zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami coraz więcej budynków powinno zostać dostosowanych do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej a nowo powstające,
w zależności od wielkości i przeznaczenia, powinny mieć zainstalowany system sygnalizacji pożaru.