Dekontaminacja, demontaż, kasacja izotopowych czujek dymu, kontrola szczelności, magazyn izotopów.

Dekontaminacja, demontaż, kasacja izotopowych czujek dymu, kontrola szczelności, magazyn izotopów.

Posiadamy zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 4 ust. pkt 1, 1a i 4 ustawy – Prawo atomowe w brzemieniu obowiązującym do dnia 22 września 2019 polegającej na:

  • instalowaniu, obsłudze urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze (izotopowe czujki dymu) oraz obrocie tymi urządzeniami,
  • transporcie źródeł promieniotwórczych zainstalowanych w izotopowych czujkach dymu,
  • przetwarzaniu i transporcie odpadów promieniotwórczych w postaci zużytych zamkniętych źródeł promieniotwórczych w izotopowych czujkach dymu,
  • przechowywaniu w/w źródeł orz odpadów promieniotwórczych w magazynie źródeł i odpadów promieniotwórczych.
DIO

Kątna, 24.05.2021 r.

W wyniku przeprowadzanych w ciągu roku 2020 pomiarów skażeń w miejscach pracy z czujkami jonizacyjnymi stwierdza się, że w żadnym z kontrolowanych miejsc nie powstały skażenia materiałem promieniotwórczym. Ani pracownicy, ani osoby z ogółu ludności nie zostały narażone na promieniowanie jonizujące pochodzące od jonizacyjnych czujek dymu.

About the author

Hubert administrator