Category Archive Usługi

Projekt systemu sygnalizacji pożaru

Wykonujemy projekty systemów sygnalizacji pożaru.

Nasi doświadczeni i wykwalifikowani specjaliści posiadają stosowne uprawnienia w dziedzinie projektowania systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Stale poszerzamy wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Projekty wykonujemy zgodnie z najnowszymi normami oraz wytycznymi.

Zapraszamy do kontaktu !

Serwis Alkaster – Dolny Śląsk

Oferujemy usługi w zakresie montażu oraz serwisu systemów detekcji gazu Alkaster.

Elektroniczne systemy detekcji gazów wybuchowych sygnalizują pojawienie się niebezpiecznych stężeń gazów,
a ponadto mogą włączać różne urządzenia wykonawcze ograniczające lub niwelujące zagrożenie wybuchem.
Systemy te sygnalizują pojawienie się niebezpiecznych stężeń gazów, a ponadto mogą włączać różne
urządzenia wykonawcze ograniczające lub niwelujące zagrożenie wybuchem. Często wybuchy inicjują iskry elektryczne.
 Automatyczne wyłączenie odpowiednich obwodów elektrycznych może to zagrożenie wyeliminować. Równie skuteczne może być odcięcie dopływu gazu do rozszczelnionej instalacji gazowej lub włączenie wentylatorów w celu usunięcia niebezpiecznej atmosfery.
 Do usunięcia z obiektu gazów lżejszych od powietrza może wystarczyć automatyczne uchylenie klap oddymiających.

System działa w oparciu o centrale CS4X/8X ,która jest główną jednostką Zintegrowanego Systemu Zabezpieczeń Gazowych (ZSZG). Podstawowym jej zadaniem jest zbieranie informacji od detektorów gazu, zainstalowanych w pomieszczeniach w których mogą pojawić się gazy wybuchowe lub toksyczne i przesłanie obrobionych sygnałów do urządzeń wykonawczych takich jak sterowniki zaworowe, sterowniki uniwersalne, sygnalizatory optyczno-akustyczne, tablice informacyjne. Występuje w kilku wersjach, których typ zależy od ilości obsługiwanych detektorów, urządzeń wykonawczych oraz miejsca montażu. Aby podnieść bezpieczeństwo i niezawodność systemu każda centrala posiada wbudowany akumulator 1,2Ah/12V lub 7Ah/12V.

W zależności od potrzeb system może wykrywać następujące gazy:

 • LPG (gaz płynny) – DEP-08FW,
 • CH4 (metan) – DEM-08FW,
 • CO (tlenek węgla – czad) – DEC-08W,
 • CO2 (dwutlenek węgla) – DDW-08WKE,
 • H2 (wodór) – DEH-08W,
 • NH3 (amoniak) – DAM-08FW,
 • O2 (tlen) – DEO-08WKE,
 • Siarkowodór – DHS-08WKE,
 • Pentan – DEN-08W,
 • Freon – DFR-08W,
 • Ksylen – DEK-08W,
 • Chlor – DCL-08WKE,
 • Związki organiczne – DZO-08W,
 • Związki ropopochodne – DRP-08W,
 • C2H2 (acetylen) – DAC-08WKE,
 • Aceton – DAN-08W.

Zapewniamy kompleksową obsługę systemów detekcji gazów jednego z bardziej znanych producentów w naszym kraju.

Wykonujemy przeglądy oraz konserwację systemów detekcji gazu.

Wykonujemy kalibrację detektorów gazu.

Dekontaminacja, demontaż, kasacja izotopowych czujek dymu, kontrola szczelności, magazyn izotopów.

Posiadamy zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 4 ust. pkt 1, 1a i 4 ustawy – Prawo atomowe w brzemieniu obowiązującym do dnia 22 września 2019 polegającej na:

 • instalowaniu, obsłudze urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze (izotopowe czujki dymu) oraz obrocie tymi urządzeniami,
 • transporcie źródeł promieniotwórczych zainstalowanych w izotopowych czujkach dymu,
 • przetwarzaniu i transporcie odpadów promieniotwórczych w postaci zużytych zamkniętych źródeł promieniotwórczych w izotopowych czujkach dymu,
 • przechowywaniu w/w źródeł orz odpadów promieniotwórczych w magazynie źródeł i odpadów promieniotwórczych.
DIO

Kątna, 30.05.2023 r.

Działając zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Atomowe informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko, oraz że nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku  z prowadzoną działalnością.

F-Gaz a stałe urządzenia gaśnicze

Informujemy ,że jesteśmy certyfikowanym przedsiębiorcą jeśli chodzi  F-gaz:

Certyfikat zakresem obejmuje instalację oraz naprawę, konserwację lub serwisowanie oraz likwidację systemów ochrony przeciwpożarowej 

numer certyfikatu FGAZ-P/28/0277/18   

Oferujemy serwis oraz montaż stałych urządzeń gaśniczych opartych o f-gazy oraz neutralne dla środowiska.

Stałe urządzenia gaśnicze to samoczynne instalacje gaśnicze, które umożliwiają automatyczne wykrycie i sygnalizację pożaru oraz rozpoczęcie
akcji gaśniczej w chronionych strefach. Stałe urządzenia gaśnicze gazowe są systemami wykorzystującymi jako środek gaśniczy różnego rodzaju gazy,
takie jak dwutlenek węgla, mieszaniny gazów obojętnych (np. Inergen) i gazy chemiczne (np. FM 200).

Systemy gaszenia gazem są stosowane w obiektach, w których duże znaczenie ma wartość materialna przedmiotów i niezawodność urządzeń.
Do takich pomieszczeń zaliczamy m.in. pomieszczenia komputerowe, serwerownie, centrale telefoniczne, centra przetwarzania danych,
laboratoria, pomieszczenia podwyższonej czystości (tzw. clean rooms), archiwa, sale muzealne, rozdzielnie elektryczne, transformatorownie,
stacje przekaźnikowe, magazyny cieczy łatwopalnych, magazyny taśm i innych nośników danych, hale produkcyjne i wiele innych miejsc, w których
występuje ryzyko powstania dużych strat lub przerwania nieustannie trwających procesów krytycznych.

  

Serwis GAZEX – Dolny Śląsk

Serwis GAZEX – nasi serwisanci posiadają certyfikaty poświadczające uczestnictwo w szkoleniu organizowanym przez firmę Gazex.

Autoryzowany serwis GAZEXAutoryzowany serwis GAZEX

 

 

Elektroniczne systemy detekcji gazów wybuchowych sygnalizują pojawienie się niebezpiecznych stężeń gazów,
a ponadto mogą włączać różne urządzenia wykonawcze ograniczające lub niwelujące zagrożenie wybuchem.
Systemy te sygnalizują pojawienie się niebezpiecznych stężeń gazów, a ponadto mogą włączać różne
urządzenia wykonawcze ograniczające lub niwelujące zagrożenie wybuchem. Często wybuchy inicjują iskry elektryczne.
 Automatyczne wyłączenie odpowiednich obwodów elektrycznych może to zagrożenie wyeliminować. Równie skuteczne może być odcięcie dopływu gazu do rozszczelnionej instalacji gazowej lub włączenie wentylatorów w celu usunięcia niebezpiecznej atmosfery.
 Do usunięcia z obiektu gazów lżejszych od powietrza może wystarczyć automatyczne uchylenie klap oddymiających.

Zapewniamy kompleksową obsługę systemów detekcji gazów jednego z bardziej znanych producentów w naszym kraju.

Wykonujemy przeglądy oraz konserwację systemów detekcji gazu.

Wykonujemy kalibrację detektorów gazu.

 

Wizualizacje systemów sygnalizacji pożaru

Wizualizacje systemów

Wykonujemy wizualizacje systemów sygnalizacji pożaru wykorzystując oprogramowanie do integracji systemów zabezpieczenia mienia , każdy projekt rozpatrujemy indywidualnie w sprawie wyceny prosimy o kontakt.

veno